Czym tak naprawdę są akcje i jakie ich warianty wyróżniamy?

W znaczeniu finansowym akcje stanowią rodzaj papierów wartościowych łączących w sobie prawa zarówno w wariancie majątkowym, jak i tym niemajątkowym. Prawa te wynikają z uczestnictwa danego akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Aby zrozumieć funkcje oraz znaczenie akcji należy odwołać się do poszczególnych ich rodzajów z uwzględnieniem metod inwestycyjnych.  Zanim jednak dokonamy krótkiej charakterystyki najważniejszych rodzajów akcji warto odwołać się do wątków historycznych. Z genezą na ratunek spieszy nam ekspert ze świata ekonomii oraz historyk – Romuald Lewandowski. (więcej o akcjach: https://comparic.pl/gpw/)

Początki akcji

„Początków akcji w ujęciu stricte finansowym należy szukać w roku 1602. Wówczas Holenderska Kampania Wschodnioindyjska stanowiła pierwszy w globalnej historii podmiot, który emitował akcje. Ta rewolucyjna forma inwestycyjna przyczyniła się do dynamicznego przyspieszenia rozwoju gospodarczego, zaś akumulacja środków spowodowana emisją akcji doskonale odnajdowała się w inwestowaniu w budowę okrętów oraz faktorii handlowych, które jak wiemy uczyniły z Holandii potęgę handlową w skali światowej…” (https://comparic.pl/comarch-cmr-orange-opl-gorace-spolki-dnia-6-05-2019/)

Rodzaje akcji

Rozwój owej formy z pewnością przyczynił się do stworzenia nowego świata finansowego, którym to rządzą zupełnie nowe mechanizmy. Współczesny wymiar akcji określany jest odgórnie poprzez kodeks spółek handlowych. To właśnie w tym kodeksie zostały wyszczególnione najważniejsze rodzaje akcji. Zaliczamy do nich następujące :

Akcje gotówkowe – akcje pokryte formą pieniężną. Wymagają pokrycia co najmniej 25% ich wartości nominalnej przed procesem zarejestrowania spółki, bądź podwyższenia kapitału.

Akcje aportowe – są to akcje pokryte wkładem o charakterze niepieniężnym. W praktyce oznacza to, że przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne, świadczenie pracy oraz świadczenie usług.

Akcje nieme – akcje nieme to rodzaj akcji z których akcjonariuszowi nie przysługuje prawo głosu. W zamian posiadacz akcji ma prawo do wysokości dywidendy oraz prawa pierwszeństwa wpłaty.

Akcje imienne – prawo do akcji imiennych ma wyłącznie osoba wskazana w dokumentacji przyświecającej akcjom. Akcja w tym wariancie nie może być zatem sprzedawana, ani kupowana na giełdzie, ma bowiem cechy charakterystyczne i indywidualne.

Akcje na okaziciela – stanowią przeciwieństwo akcji imiennych. Prawo do nich przysługuje każdemu posiadaczowi akcji, które są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Akcje uprzywilejowane – są to akcje imienne w których uprzywilejowanie może dotyczyć majątkowych praw wynikających z tychże akcji, jak i praw niemajątkowych np. prawa głosu w ujęciu korporacyjnym.

Akcje założycielskie – zwane także imiennymi świadectwami założycielskimi. Tego rodzaju akcje mogą być wydawane w celu wynagrodzenia usług świadczonych przez założyciel danej spółki.

Prawa akcjonariusza

Na koniec ważna informacja – prawa przysługujące akcjonariuszowi dzielimy na majątkowe oraz niemajątkowe zwane także korporacyjnymi. Co do zasady prawa te są względem siebie równe, jednak możliwe jest, aby na podstawie statutu spółki niektórym akcjom przypisać uprawnienia w zakresie szerszym.